Privacy Beleid

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Kebebush verwerkt van haar donateurs.

Indien u donateur wordt van Stichting Kebebush, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Stichting Kebebush verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om u persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken. Wij adviseren u om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is

Stichting Kebebush
Guido Gezellelaan 131
2182 WB Hillegom

T: 0252 – 52 43 83
M: 06 – 287 729 39

KvK: 56 15 17 21
RSIN: 85 19 93 990

De functionaris leden/donateur beheer is bereikbaar via de contact pagina of telefonisch via bovenstaande nummers.

2. Gegevens verwerking

2.1. In het kader van uw donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt

Voor- en achternaam
Adresgegevens eventueel postadres
Telefoonnummer, e-mail adres
Bankrekeningnummer

Stichting Kebebush verwerkt de in artikel 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van nieuwsbrief en informatie over activiteiten van Stichting Kebebush.
Uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om eventuele automatische incasso mogelijk te maken.

E-mail berichtgeving:
Stichting Kebebush gebruikt uw naam en e-mail adres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten te sturen. Afmelding voor deze mailings is ten alle tijde mogelijk via de link in de nieuwsbrief.

2.2. Technische gegegevens

Naast persoonsgegevens worden er ook technische gegevens verzameld. Het gaat hierbij om uw IP adres en browser naam, wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

IP adres
Uw IP adres wordt gebruikt om eventueel misbruik van de website tegen te gaan. Bezoekers welke met regelmaat misbruik maken of willen maken worden geblokkeerd.

Browser
Uw browser naam wordt gebruikt om eventuele fouten in de website te kunnen nabootsen en te verhelpen.

Voor beide technische gegevens geldt dat ze niet aan uw naam gekoppeld zijn en ook niet tot de persoon terug te herleiden zijn.

3. Bewaartermijnen

3.1. Vernietiging na bewaartermijn

Stichting Kebebush verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw donateurschap tot maximaal een jaar na afloop van dit donateurschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

3.2. Uitzonderingen

Uitzonderingen op deze bewaartermijn zijn uw e-mail adres, IP adres en browser naam.

E-mail adres
Uw e-mail adres wordt gebruikt voor de nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor op elk gewenst moment in- en uitschrijven. Deze gegevens houden dan ook geen verband met eventuele donateurschap.

IP adres en browser naam
Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens en niet terug te herleiden naar u als persoon. Deze gegevens kunnen dus niet op verzoek worden vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stichting Kebebush passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten

5.1. Inzicht in uw gegevens

Via de donateur administratie van Stichting Kebebush kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Kebebush zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2. Bezwaar maken

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met Stichting Kebebush.

5.3. Klacht indienen

Indien u klachten heeft over de wijze waarop Stichting Kebebush persoonsgegevens verwerkt of u verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4. Overige vragen of opmerkingen

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunt u aan ons richten via de contact pagina.

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmati het privacy beleid te bekijken.