1. Doelstelling en algemeen beleid

1.1. Inleiding

Stichting Kebebush is een organistatie die kinderen in Ethiopië een gezonde toekomst biedt. Dit doen wij vooral door middel van scholing, voedsel project Lafto school en de nodige medische zorg. Onze stichting is ervan overtuigd dat scholing de weg naar een gezonde toekomst is. Zonder scholing is de kans om in de armoede te belanden erg groot.

Doordat onze organisatie kleinschalig is, kunnen wij zorg op maat bieden. Hierdoor worden onze kinderen in staat gesteld om zich optimaal te ontwikkelen. Wij helpen op een transparante en directe manier met hulp van de lokale bevolking.

1.2. Bestuursactiviteiten

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een bestuurslid. Het bestuur komt minimaal vier maal per jaar bijeen. In de bestuursvergaderingen worden de besluiten die de afgelopen maanden zijn genomen bekrachtigd door minimaal twee bestuursleden en worden de activiteiten besproken die door vrijwilligers zijn ondernomen of ondernomen gaan worden.

Andere vaste onderwerpen die ter vergadering komen zijn de financiële situatie en de diverse projecten die lopen of worden ontwikkeld. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt en eenmaal per jaar wordt een financieel jaarverslag gemaakt en de balans opgemaakt.

1.3. Stichtingsactiviteiten

Jaarlijks organiseert stichting Kebebush diverse activiteiten ten behoeve van onze projecten in Ethiopië, te weten: sportactiviteiten, markten en het promoten van onze stichting op evenementen. Daarnaast probeert de stichting geld te werven door het aanschrijven van fondsen.

1.4. Plannen voor 2023 en 2024
1.4.1. Continueren zorg voor de kinderen in ons huis in Ethiopië
1.4.2. Continueren/uitbreiden ondersteuning scholing en het voedsel project Lafto school in Ethiopië
1.4.3. Het ondersteunen van lokale projecten in Ethiopië
1.4.4. Continueren/uitbereiden van onze activiteiten in Nederland
1.4.5. Het uitbreiden van het donateursbestand
1.4.6. Fondsen werven

Uitgangspunt bij het eventueel uitbreiden van onze activiteiten is dat de continuïteit van de reeds bestaande projecten gewaarborgd blijft. Wij zullen niet meer projecten starten dan ons team in Ethiopië aan kan.

2. Fondsenwerving

Regelmatig worden er vanuit onze stichting aanvragen gedaan bij fondsen die aansluiten bij onze doelstelling.

Mensen die te kennen hebben gegeven interesse te hebben in de doelstelling van stichting Kebebush of deze doelstelling te willen ondersteunen, worden periodiek benaderd om via schenkingen te helpen de uit de doelstelling voortvloeiende activiteiten ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.

3. Financiële administratie

De financiële administratie is zo ingericht dat hierin op een transparante manier inzicht wordt gegeven in onze gemaakte kosten.

Na afloop van een afgesloten boekjaar worden door de penningmeester jaarstukken opgemaakt incl. balans en staten van baten en lasten. Hierover wordt verantwoordelijkheid afgelegd bij het bestuur. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het financieel jaarverslag.

3.1. Beloningen

Aan de bestuursleden van de stichting worden geen beloningen verstrekt. Het reizen naar Ethiopië geschiedt op eigen kosten.

4. Gegevens stichting

Stichting Kebebush is een stichting en is ingeschreven te Hillegom, onder KvK nummer 56 15 17 21.
Adres: Guido Gezellelaan 131, 2182 WB te Hillegom.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter Lotty Klassen – van Zelst
Secretaris John Pijpers
Penningmeester Inge van Gent
Bestuurslid Jacqueline Stuifbergen

Fiscaalnummer (RSIN): 85 19 93 990
Bankrekeningnummer: NL 73 RABO 0172 0150 49